Reklamácie

V prípade poruchy produktu zakúpeného v našom internetovom obchode je tu pre Vás naše reklamačné oddelenie.

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list alebo doklad o kúpe (bez záručného listu/dokladu o kúpe reklamáciu neakceptujeme). Kupujúci si uplatňuje záruku u predajcu. V prípade závady, ktorá sa prejaví pred predajom (pri predvádzaní, skúšaní) alebo v prípade 3 rovnakých opakovaných závad alebo 4 rôznych závad uznaných servisom má zákazník právo na výmenu, ak boli dodržané hore uvedené záručné podmienky.

Záručný list musí obsahovať:

 • typ výrobku + výrobné číslo (IMEI)
 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť:

 • ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené alebo údaje o výrobnom čísle na zaraidení nie sú čitateľné
 • ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah
 • ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
 • ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • ak bolo zariadenie pripojené na iné než predpísané sieťové zariadenia

Záruka pre firmy a podnikateľov:

platí podľa obchodného zákonníka, 12 mesiacov.

Ako postupovať pri reklamácii:

Ak Váš tovar javí známky poruchy vzniknutej bez Vášho zavinenia alebo akýchkoľvek iných vplyvov, vyplňte reklamačný formulár, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle 0904 009 321 alebo na e-mailovej adrese info@justmobile.sk.

Reklamácia musí byť podľa zákona vybavená do 30 kalendárnych dní od jej uplatnenia. V prípade, že závada nebude uznaná ako záručná, budeme Vás informovať o možnosti platenej opravy.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Alternatívne riešenie sporov ARS:

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.